Bảng giá

Dùng thử

 

Miễn phí
30 ngày

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 01 ngày trước đó

Lưu trữ 01 ngày

 

9,000đ
/tháng

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 01 ngày trước đó

Lưu trữ 03 ngày

 

20,000đ
/tháng

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 03 ngày trước đó

Lưu trữ 07 ngày

 

30,000đ
/tháng

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 07 ngày trước đó

Lưu trữ 14 ngày

 

50,000đ
/tháng

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 14 ngày trước đó

Lưu trữ 30 ngày

 

90,000đ
/tháng

Xem lại dữ liệu Camera ghi lại trong vòng 30 ngày trước đó

 
 

Resources

Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
 

Ready to Build?

Explore More About Us

 
 
Contact Us