(VINADATA – Cung cấp dịch vụ cloud server chuyên nghiệp) CDN là chữ viết tắt của Content Delivery Network, nghĩa tiếng việt là “mạng phân phối nội dung” Nghĩa là nó là một hệ thống máy chủ trên toàn cầu (số lượng tùy theo mỗi nhà cung cấp dịch vụ) làm nhiệm vụ lưu bản sao của các nội dung tĩnh bên trong website, sau đó phân tán nó ra nhiều máy chủ khác (được gọi là PoP) và từ các PoP đó nó sẽ...

Anycast là một phương thức xác định địa chỉ và định tuyến mạng, trong đó các yêu cầu gửi đến có thể được định tuyến đến nhiều vị trí hoặc “nút” khác nhau.  VINADATA – dịch vụ cloud server, cdn, tape backup chuyên nghiệp  Trong bối cảnh sử dụng của CDN, Anycast thường định tuyến lưu lượng đến trung tâm dữ liệu gần nhất với khả năng xử lý yêu cầu rất hiệu quả. Việc định tuyến chọn...

9 lợi ích của việc sử dụng CDN (Content Delivery Network)

CDN là một hệ thống máy chủ trên toàn cầu (số lượng tùy theo mỗi nhà cung cấp dịch vụ) làm nhiệm vụ lưu bản sao của các nội dung tĩnh bên trong website

— 1 Items per Page
Showing 1 - 1 of 2 results.