Làm thế nào để extend volume?

Lưu ý: Services sẽ không bị gián đoạn khi resize volume. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể extend (mở rộng) chứ không thể shrink (giảm kích thước) volume.

Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Extend

Step 2: Chọn new Size cho volume → button “Extend” để bắt đầu

Comments

comments