Tạo snapshot như thế nào?

Bạn có thể tạo snapshot, để giữ lại một trạng thái backup cho volume.

Step 1: Trên tab Volumes , click chọn Volume → button Snapshot

Step 2: Ở mục Snapshot Information, nhập snapshot Name

Note: Snapshot name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Step 3: click button Create Snapshot