Đăng nhập

Tạo snapshot như thế nào?

Hướng dẫn tạo snapshot tức thời

Bạn có thể tạo snapshot, để giữ lại một trạng thái backup cho volume.

Step 1: Trên tab Volumes , click chọn Volume → button Snapshot

Step 2: Ở mục Snapshot Information, nhập snapshot Name

Note: Snapshot name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Step 3: click button Create Snapshot

Hướng dẫn tạo snapshot theo lịch

Bạn có thể lập lịch (schedule) cho việc tạo snapshot. Snapshot sau đó sẽ được tự động tạo theo lịch cho bạn.

Step 1: Chọn Volumes, chọn Volume cần lập lịch snapshot, chọn tab Volume Snapshot 

screen-shot-2017-01-19-at-1-41-46-pm

Step 2: Chọn schedule tuỳ ý, theo giờ/ ngày/ tuần. Nhập số lượng snapshot cần giữ. Chọn Add để tạo schedule

screen-shot-2017-01-19-at-1-42-15-pm

Step 3: Tạo thành công, bạn sẽ thấy hiển thị thời điểm lần tiếp theo Snapshot được tạo tự động.

screen-shot-2017-01-19-at-1-43-03-pm

Comments

comments