Tạo live streaming như thế nào?

Chọn Live Streaming tại mục CDN & Live Streaming

Chọn Live CDN -> Create CDN

Selection_163.jpg

Create New để tạo mới 1 channel

Selection_164.jpg

Channel mới được tạo ra

Selection_165.jpg

Chọn Live Channel -> Add new channel để add channel đã tạo

Selection_166.jpg

Điền thông tin vào :

  • Channel Name: Điền thông tin tên kênh
  • Apply to CDNs: Chọn kênh đã tạo ra

Chọn Create New

  • Hiện thông tin URL upload: rtmp://upstream.vcdn.com.vn/publish?streamKey=NHb_PIJyAtlXymxsoYjA8g
  • Stream Name: dfp6rmy

Link view: http://pcm0eqwemd.vcdn.com.vn/hls/dfp6rmy/index.m3u8

Selection_167.jpg

Thông tin sau khi tạo

Selection_168.jpg