Đăng nhập

Tạo Cloud Servers như thế nào?

Thực hiện theo những steps sau đây để tạo Cloud Server đầu tiên của bạn.

Step 1: Trên tab “Cloud Servers” click chọn button “Create Server”

Step 2: Ở mục Server Information, nhập server name

Chú ý: Server name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Step 3: Ở mục Flavor , chọn cấu hình mong muốn

Step 4: Ở mục Image , có 2 options cho phép lựa chọn Source Data để khởi tạo Volume OS

Option 1: Tạo server from OS mới

  • Tại tab OS, chọn OS Type (Ubuntu, Debian, CentOS, Windows) và version OS tương ứng

Option 2: Tạo server từ một volume đã có data sẵn

  • Tại tab Bootable Volumes, click chọn volume sẵn có được dùng làm OS để launch server này

Step 5: Ở mục Volume , chọn size tương ứng cho ổ đĩa lưu trữ để khởi tạo server

Step 6: Ở mục SSH Keys, có 2 options cho phép user thiết lập hình thức remotely login đến server

Option 1: Tạo server không sử dụng SSH Keys.

  • Password Login sẽ được gửi đến email của user

Option 2: Tạo server sử dụng SSH Key

  • click chọn –Select Key– tương ứng làm Private Key để Login SSH to server

Step 7: Chọn Create Server review bảng giá và chọn OK để hoàn tất.

Comments

comments