Tạo CDN như thế nào?

Chọn phần CDN (Content Delivery Network) tại mục CDN & Live Streaming

Chọn Create CDN để tạo mới 1 CDN

Selection_127.jpg

Trang tạo CDN xuất hiện. Điền thông tin vào các mục bên dưới :

  • Original domain name: Thông tin domain chính chứa source content để các nodes của CDN có thể lấy nội dung về phục vụ. Ví dụ : testing_org.vcdn.vn (đây là domain chứa source content : jpg, css,js html……)

Selection_129.jpg

  • Alternate Domain Names (CNAMEs): Tên domain user sẽ truy cập tới để get content. Ví dụ: testing.vcdn.vn
  • Protocols: có sử dụng ssl hay không. Nếu có thì sử dụng default SSL của CDN hoặc tự upload SSL lên

Selection_131.jpgGiữ nguyên mục CDN stateEnable nếu muốn tạo.

Chọn Create New để hoàn thành tao tác tạo mới CDN.

Selection_130.jpg

Domain CDN đã được tạo ra: kirlgf38s9.vcdn.com.vn. Để sử dụng tiến hành Cname tới Domain kirlgf38s9.vcdn.com.vn để sử dụng