Đăng nhập
Persistent Volume trong Kubernetes Cluster Container

Persistent Volume trong Kubernetes Cluster Container

Persistent Volume là một Volume gắn rời được sử dụng trongVINADATA Cluster Container – VCC. Master Node trong Cluster Container sẽ quyết định attach volume này vào Slave Node nào trong Cluster. Khi một Slave Node remove khỏi Cluster, Volume sẽ được tự động attach sang Slave Node khác, đảm bảo dữ liệu trong Persistent […]

Chi tiết »
Deploy application trên Kubernetes Cluster Container

Deploy application trên Kubernetes Cluster Container

VINADATA Cluster Container – VCC là một giải pháp giúp bạn deploy các container based application một cách nhanh chóng. VINADATA cung cấp hướng dẫn tạo và deploy một application cơ bản. Step 1: Bạn tạo 1 file có tên nginx-rc.yaml với nội dung như sau, để deploy một application nginx phục vụ web

[…]

Chi tiết »