Đăng nhập

Security group dùng để làm gì?

Security group là một bộ ACL giúp bảo vệ Cloud Servers của bạn khỏi những kết nối không mong muốn. Bạn có thể chủ động chọn lựa kết nối nào bạn muốn cho phép vào Cloud Servers của bạn.

Để xem các kết nối được cấu hình mặc định trong Security Groups default cho bạn, click Tab Security Groups, chọn default, click Manage Rules.

Screen Shot 2016-09-05 at 4.40.11 PM

Action mặc định của Security Groups là sẽ DENY (chặn) tất cả kết nối. Bạn muốn cho phép kết nối nào thì chọn Add Rules

Screen Shot 2016-09-05 at 4.44.09 PM

Nếu bạn muốn tạo một Security Groups mới, thì chọn Tab Security Groups, chọn Create Security Groups.

Comments

comments