Đăng nhập

Làm thế nào để resize Cloud Servers?

Lưu ý: Server sẽ reboot, gián đoạn dịch vụ khi resize. Để resize server sang một cấu hình (flavor) khác, bạn hãy làm theo những step sau

Step 1: Trên tab “Cloud Servers” , click chọn Server → button “Resize”

Step 2: Chọn cấu hình mong muốn và chọn CONFIRM để bắt đầu thực hiện

Step 3: click chọn button “CONFIRM” để hoàn tất quá trình resize

Comments

comments