Đăng nhập
Security group dùng để làm gì?

Security group dùng để làm gì?

Security group là một bộ ACL giúp bảo vệ Cloud Servers của bạn khỏi những kết nối không mong muốn. Bạn có thể chủ động chọn lựa kết nối nào bạn muốn cho phép vào Cloud Servers của bạn. Để xem các kết nối được cấu hình mặc định trong Security Groups default cho bạn, […]

Chi tiết »
Làm thế nào để Attach/ Detach volume?

Làm thế nào để Attach/ Detach volume?

Attach volume Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Attach” Step 2: click chọn Server cần Attach Volume vào. Lưu ý: một Volume chỉ attach vào một server. Detach volume Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Detach” Step 2: Confirm Detach Volume ra khỏi Server Lưu […]

Chi tiết »
Tạo snapshot như thế nào?

Tạo snapshot như thế nào?

Hướng dẫn tạo snapshot tức thời Bạn có thể tạo snapshot, để giữ lại một trạng thái backup cho volume. Step 1: Trên tab Volumes , click chọn Volume → button Snapshot Step 2: Ở mục Snapshot Information, nhập snapshot Name Note: Snapshot name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, […]

Chi tiết »
Làm thế nào để extend volume?

Làm thế nào để extend volume?

Lưu ý: Services sẽ không bị gián đoạn khi resize volume. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể extend (mở rộng) chứ không thể shrink (giảm kích thước) volume. Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Extend” Step 2: Chọn new Size cho volume → button “Extend” để bắt đầu

Chi tiết »
Tạo volume như thế nào?

Tạo volume như thế nào?

Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn button “Create Volume” Step 2: Ở mục Volume Information, nhập Volume Name Note: Volume name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @ Step 3: Ở mục Volume Type có 2 options cho phép user lựa chọn để khởi tạo […]

Chi tiết »
Làm thế nào để resize Cloud Servers?

Làm thế nào để resize Cloud Servers?

Lưu ý: Server sẽ reboot, gián đoạn dịch vụ khi resize. Để resize server sang một cấu hình (flavor) khác, bạn hãy làm theo những step sau Step 1: Trên tab “Cloud Servers” , click chọn Server → button “Resize” Step 2: Chọn cấu hình mong muốn và chọn CONFIRM để bắt đầu thực hiện Step […]

Chi tiết »
Tạo Cloud Servers như thế nào?

Tạo Cloud Servers như thế nào?

Thực hiện theo những steps sau đây để tạo Cloud Server đầu tiên của bạn. Step 1: Trên tab “Cloud Servers” click chọn button “Create Server” Step 2: Ở mục Server Information, nhập server name Chú ý: Server name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @ […]

Chi tiết »
Tạo SSH Key như thế nào?

Tạo SSH Key như thế nào?

SSH Keys được sử dụng để login vào server Linux, thay thế cho password. SSH là một cách login an toàn, hiêu quả. Để tạo một SSH key mới, thực hiện những step sau. Step 1: Trên tab SSH Keys , click Create Key Step 2: Nhập keyname và click button “Create Key” Step 3: Download Key để lưu […]

Chi tiết »

Cloud server sử dụng phần cứng nào?

Tất cả cloud servers đều được xây dựng trên máy chủ Hex Core với ECC RAM dành riêng, và sử dụng RAID SSD làm nơi lưu trữ dữ liệu, đảm bảo cung cấp cho người sử dụng những cloud server mạnh mẽ về cấu hình, chạy ổn định và được đảm bảo an toàn dữ […]

Chi tiết »